Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
9 juni 2019 Pinksterzending
23 juni 2019 Werelddiaconaat
30 juni 2019 Terre de Hommes
14 juli 2019 Pastoraat
28 juli 2019 Nederland Bijbel Genootschap
25 augustus 2019 Aanloophuis Heerenveen
    

 

 

Toelichting op komende collectes

 

12 mei                                                                      Rudolpstichting

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiele) steun nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

 

26 mei                                                                      Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen.

 

9 juni                                                                        Pinksterzending

Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament.

 

23 juni                                                                      Werelddiaconaat

Vergeten vluchtelingen in Nigeria

In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren ze daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen.

 

30 juni                                                                      Terres des Hommes

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit en ze zorgen ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

14 juli                                                                       Pastoraat

Eenzaamheid draaglijk maken

 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden ze informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen ze initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren.

 

28 juli                                                                       Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

 
Verantwoording

datum doel opbrengst
17 maart 2019 Binnenlands diaconaat €    57,00
31 maart 2019 Missionair

€    54,00

14 april 2019 Zending (Rwanda) €  100,50
28 april 2019 Kerkrentmeesters €    42,15
12 mei 2019 Rudolpstichting €    50,00
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 2 augustus 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018